mobiregface

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach

3 i 4 czerwca 2019 r. w godz. od 14:00-19:00

Warunki przeprowadzenia badania przydatności określone są w Regulaminie Rekrutacji
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku


Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018-2019

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

im. W. LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

opracowany na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z dnia
12 kwietnia 2019 r. poz. 686)

oraz

Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Turku

§ 1.

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Turkuprzeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.Szkoła przeprowadza akcję informacyjną
o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.

§ 2.

1. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 7 lub 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia.

2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

§ 3.

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w terminie od 1 kwietnia do końca maja kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
w szkole muzycznej. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – rekrutację przeprowadza się na podstawie przedstawionego przez rodzica zaświadczenia,
że korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 4.

1. Do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do szkoły Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.

2. Przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły liczące co najmniej 3 osoby.

3. Za przygotowanie zestawów pytań i testów do badania przydatności kandydatówodpowiedzialny jest przewodniczący komisji.

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydatów do klasy I szkoły.

5. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzaegzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 46a ust. 2 ustawyPrawo Oświatowe, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub
na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega. Egzamin przeprowadzany jest w formie praktycznej i ustnej.

6. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna posługuje się punktową skaląocen od 1 do 25.
Za pozytywny wynik badania przydatności uznaje się uzyskanie przez kandydata minimum 16 pkt. (ocena dobra).

7. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający punktację uzyskaną przez poszczególnych kandydatów.

8. Komisja przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.

9. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podana zostaje
do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 5.

1. Badanie przydatności kandydatów do PSM I odbywa się w ostatnim miesiącu nauki roku szkolnegopoprzedzającego rok, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Badanie obejmuje:

1) dla kandydatów poniżej 7 roku życia sprawdzenie predyspozycji słuchowych i manualnych na podstawie zabawowych ćwiczeń muzycznych,

2) dla kandydatów powyżej 7 roku życia sprawdzenie uzdolnień muzycznychna podstawie następujących ćwiczeń:

a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

b) powtarzanie głosem dźwięków zaprezentowanych przez nauczyciela;

c) powtarzanie rytmów zaprezentowanych przez nauczyciela;

d) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich;

e) wysłyszeniezmian w przebiegach melodycznych;

f ) badanie słuchu harmonicznego.

3) Sprawdzenie predyspozycji do nauki w wybranej specjalności.

Regulamin wchodzi w życie 15 kwietnia 2019 r.

 

 office365  bipCopyright © 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego . Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.